Avantatges d’un
Sistema SATE

Els Sistemes GECOL TERM SATE són la solució més senzilla, eficaç i econòmica per a l’estalvi d’energia, disminució de les emissions de CO₂ a l’atmosfera, contribució a la millora del nostre medi ambient i consecució d’un major nivell de qualitat dels edificis, ja que millora l’eficiència en les seves prestacions enfront d’altres sistemes d’aïllaments convencionals, ja que:

01

LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA I PROTECCIÓ D’INCENDIS, SOROLL I SALUBRITAT.

Són la solució ideal per a aconseguir la limitació de demanda energètica, seguretat enfront d’incendis, salubritat i protecció enfront del soroll d’acord amb les especificacions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

02

PROTECCIÓ CONTRA L’HUMITAT DISMINUÏNT LES CONDENSACIONS A L’INTERIOR DE LA VIVENDA.

Sustentat també en el CTE, representa una perfecta protecció enfront de la humitat d’acord amb DB- HS1 disminuint les condensacions a l’interior de l’habitatge, ja que eviten l’efecte “paret freda”, afavorint la permeabilitat al vapor d’aigua. En evitar-se condensacions es disminueix el creixement de les insalubres floridures i microorganismes.

03

REDUCCIÓ DELS PONTS TÈRMICS, AMB UN AÏLLAMENT CONTINUAT, TAMBÉ A L’ESTRUCTURA.

Redueixen els ponts tèrmics, permetent un aïllament continu, fins i tot en les zones d’estructura.

04

MILLORA DEL MEDI AMBIENT, AMB UNA AMORTITZACIÓ EN UN TERMINI DE 5 A 5 ANYS.

Contribueixen a millorar el nostre medi ambient, atès que es produeix una disminució en la demanda energètica, podent arribar fins a un 70%. La inversió en un Sistema SATE és amortitzable en un termini de 5 a 7 anys, a causa de la reducció del consum energètic en calefacció i aire condicionat.

05

MILLORA DEL CONFORT ACÚSTIC, EN FRONT DEL SOROLL PROVOCAT PER AGENTS EXTERNS.

Aquest aïllament afectarà, tant al soroll generat en l’exterior de l’edifici, com al dels habitatges confrontants.

06

ELS TREBALLS S’EFECTUEN A L’EXTERIOR, SENSE HAVER DE CONVIURE AMB OBRES A L’INTERIOR.

Els treballs es realitzen per l’exterior, de manera que s’eviten els trastorns lògics per haver de conviure amb el desenvolupament normal d’una obra.

07

REVALORITZACIÓ DE L’EDIFICI, TANT PER L’ESTÈTICA, COM PER LA FUNCIONALITAT.

Molt significatiu en el cas d’obres de rehabilitació, ja que es produeix un canvi d’imatge molt important que afecta positivament l’aspecte general de la façana. El Sistema ajuda a protegir l’envolupant de l’edifici, minimitzant l’aparició d’esquerdes i fissures que afectin directament l’interior dels habitatges. L’immoble cobra una nova vida, ja que existeixen múltiples possibilitats quant a disseny, colors, textures, etc.

08

ELEVADA RESISTENCIA SUPERFICIAL A L’IMPACTE, ABRASSIÓ I PENETRACIÓ.

Presenta una elevada resistència superficial enfront de l’impacte, abrasió i penetració.
 

09

QUALITAT GARANTIDA DE TOTS ELS COMPONENS DEL SISTEMA, JUNT AL DOCUMENT D’IDONEITAT.

Tots els components del Sistema GECOL TERM SATE estan certificats per GECOL, assegurant per tant la màxima qualitat. El Sistema disposa d’un Document d’Idoneïtat Tècnica Europea (ETA) concedit pel IETcc., complint amb els requeriments del marc normatiu segons la EAD 040083-00-0404.